Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en worden pas definitief bij ondertekening ervan door beide partijen.
 2. Onze algemene betalingsvoorwaarden luiden als volgt :
  a.  60 %  na ontmossen
  b.  40 %  bij einde der werken
 3. Onze leveringsdatum is enkel opgegeven bij wijze van inlichting. Ieder vertraging, om welke reden dan ook, op de in het contract voorziene uitvoeringsdatum, verleent aan de koper noch een recht op schadevergoeding, noch een recht tot verbreking van het contract.
 4. De uitvoerder erkent geen enkele wijziging en/of toevoeging aan de algemene verkoopsvoorwaarden derhalve zal door de uitvoerder geen rekening gehouden worden met gelijk welke beloften of engagementen eventueel door vertegenwoordigers gedaan, tenzij deze schriftelijk door de uitvoerder zouden zijn bevestigd.
 5. Eventuele bijkomende werken of regiewerken worden pas van kracht na goedkeuring van de uitvoerder eventuele bijkomende werken kunnen niet beletten bij niet uitvoering van het contract vervalt of tot niet betaling van het ontmossen en behandelen van het aannemingscontract.
 6. Onderhevige algemene verkoopsvoorwaarden maken integrerend deel uit van het verkoopscontract. Gezien de onvoorwaardelijke en onherroepelijke aankoop door de kopers gedaan, zijn deze uitdrukkelijk akkoord aan de uitvoerder een forfaitair schadevergoeding te betalen van 30% op de koopsom met een minimum van € 250. Indien zij om gelijk welke reden dan ook de verkoop verbreken.
 7. Het te betalen saldo zal strikt contant betaald worden op de dag dat het werk geleverd is, dus op factuurdatum.
 8. Ieder protest tegen onze facturen dient, op straffe van nietigheid, schriftelijk te gebeuren en dit binnen de drie dagen na ontvangst.
 9. Bij niet-betaalde op de vervaldag vermeld op de factuur, heeft de uitvoerder het recht van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest van 12,5% op jaarbasis te eisen en zulks vanaf de vervaldag. Bij niet betaling van een rekening op de vervaldag heeft de uitvoerder het recht een forfaitaire schadevergoeding te eisen van 30% van het factuurbedrag met een minimum van € 250 en de onmiddellijke betaling te eisen van alle andere rekeningen of wissels, al dan niet vervallen, en de verkoopsovereenkomst op te zeggen voor de nog niet uitgevoerde leveringen of werken, zulks zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van latere vordering onzentwege voorschadevergoeding.
 10. Indien een rekening niet betaald is binnen de 8 dagen na ingebrekestelling bij gewoon schrijven, wordt het bedrag ervan verhoogd met 10% ten titel van forfaitaire schedevergoeding en zulks met een minimum van € 123,94 en een intrest van 12,5% jaars. Onafgezien van haar rechten in een eventuele gerechtelijke procedure rechtsplegingvergoeding, gerechtskosten, deurwaarderskosten en uitvoeringskosten te vorderen.
 11. De uitvoerder waarborgt, conform de waarborgverplichtingen van de bouwnijverheid, de door hem geleverde prestaties gedurende 10 jaar tegen alle constructiefouten, op voorwaarde dat de goederen zijn onderhouden. Evenwel wordt door de uitvoerder een forfaitaire tussenkomst van € 50 aangerekend voor verplaatsingskosten indien onze waarborg wordt ingeroepen nadat meer dan 1 maand verstreken is sinds de plaatsing. Evenwel zijn uitdrukkelijk uit de waarborg gesloten, alle schade veroorzaakt door aardbeving, grondverzakkingen, verschuivingen, storm, windhoos, orkaan, enz. alsmede alle breuken of scheuren van glas of ondergrond door gelijk welke reden ook. De waarborg vervalt ook indien derde eventuele veranderingen aangebracht hebben aan het afgeleverde werk. (bijv. Plaatsing zonnepanelen)
 12. Geen enkel verhaal is mogelijk wegens overdreven condensatie als gevolg van te vochtige ondergrond of muren. Evenmin wegens waterinsijpeling langs voegen, langs muren die hoger zijn dan de door ons geleverde of verzorgde constructie en derhalve langs de niet beschutte zijde regenwater kunnen opslorpen, tegen mosvorming of groen uitslaan.
 13. De rekeningen betaalbaar te Heusden - Zolder en bij eventuele betwisting zijn enkel de rechtbanken van de arrondissementen Hasselt of Tongeren, volgens onze keuze bevoegd.